Máximas Délficas

Português e Grego

 

     

 

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό)

Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο)

Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)

Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο)

Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)

Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)

Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)

Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)

Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)

Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους)

Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου)

Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι)

Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)

Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)

Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)

Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)

Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή)

Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)

Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους)

Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)

Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής)

Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία)

Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη)

Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)

Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις)

Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)

Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)

Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)

Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)

Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)

Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο)

Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)

Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)

Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)

Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση)

Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις)

Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)

Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)

Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)

Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη)

Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)

Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)

Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα)

Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)

Δικαίως κτω. (Να αποκτάς δίκαια)

Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς)

Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή)

Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία)

Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)

Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα)

Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)

Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)

Ύβριν αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)

Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)

Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας)

Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία)

Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)

Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)

Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)

Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)

Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος)

Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)

Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)

Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)

Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)

Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)

Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)

Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)

Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)

Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)

Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα)

Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)

Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας)

Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)

Ευφημίαν άσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)

Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)

Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)

Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)

Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)

Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)

Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)

Πρεσβύτερον αιδού (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)

Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους)

Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο)

Σεαυτόν αιδού (Να σέβεσαι τον εαυτό σου)

Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία)

Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)

Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)

Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς)

Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)

Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)

Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)

 

1. Honre o Divino (Έπου θεώ - Ακολούθα τον Θεό)

2. Obedeça a lei (Νόμω πείθου - Να πειθαρχείς στο Νόμο)

3. Respeite os Deuses (Θεούς σέβου - Να σέβεσαι του Θεούς)

4. Tenha respeito por seus pais (Γονείς αίδου - Να σέβεσαι τους γονείς σου)

5. Seja conquistado pela justiça (Ηττώ υπέρ δικαίου - Να καταβάλεσαι για το δίκαιο)

6. Conheça o que você aprendeu (Γνώθι μαθών - Γνώρισε αφού μάθεις)

7. Perceba o que você ouviu (Ακούσας νόει - Κατανόησε αφού ακούσεις)

8. Seja você mesmo (Σαυτόν ίσθι - Γνώρισε τον εαυτό σου)

9. Pretenda se casar (Γαμειν μελλε)

10. Conheça sua oportunidade (Καιρον γνωθι)

11. Pense como mortal (Φρονει θνητα)

12. Se for um estrangeiro, aja como um (Ξepsilon;νος ων ισθι)

13. Honre o fogo-central [Héstia] (Εστιαν τιμα)

14. Controle a si mesmo (Αρχε σεαυτου)

15. Ajude seus amigos (Φιλοις βοηθει)

16. Controle a raiva (Θυμου κρατει)

17. Exercite a prudência (Φρονησιν ασκει)

18. Honre a providência (Προνοιαν τιμα)

19. Não use um juramento (Ορκω μη χρω)

20. Ame a amizade (Φιλιαν αγαπα)

21. Apegue-se à disciplina (Παιδειας αντεχου)

22. Siga a honra (Δοξαν διωκε)

23. Anseie por sabedoria (Σοφιαν ζηλου)

24. Elogie o bom (Καλον ευ λεγε)

25. Não encontre falha em ninguém (Ψεγε μηδενα)

26. Elogie a virtude (Επαινει αρετην)

27. Pratique o que é justo (Πραττε δικαια)

28. Seja gentil com os amigos (Θιλοις ευνοει)

29. Esteja atento aos inimigos (Εχθρους αμυνου)

30. Exercite a nobreza de caráter (Ευγενειαν ασκει)
31. Afaste-se do mal (Κακιας απεχου)

32. Seja imparcial (Κοινος γινου)

33. Guarde o que é seu (Ιδια φυλαττε)

34. Afaste-se do que pertence aos outros (Αλλοτριων απεχου)

35. Ouça a todos (Ακουε παντα)

36. Seja [religiosamente] silencioso (Ευφημος ιοθι)

37. Faça um favor a um amigo (Φιλω χαριζου)

38. Nada em excesso (Μηδεν αγαν)

39. Use o tempo com parcimônia (Χρονου φειδου)

40. Anteveja o futuro (Ορα το μελλον)

41. Despreze a insolência (Υβριν μισει)

42. Tenha respeito pelos suplicantes (Ικετας αιδου)

43. Seja adaptável a tudo (Παςιν αρμοζου)

44. Eduque seus filhos (Υιους παιδευε)

45. Dê o que tem (Εχων χαριζου)

46. Tema a fraude (Δολον φοβου)

47. Fale bem de todos (Ευλογει παντας)

48. Seja um amante/amigo da sabedoria (Φιλοσοφος γινου)

49. Escolha o que é divino (Οσια κρινε)

50. Aja quando você sabe (Γνους πραττε)

51. Afaste-se do assassinato (Φονου απεχου)

52. Ore por coisas possíveis (Ευχου δυνατα)

53. Consulte os sábios (Σοφοις χρω)

54. Teste o caráter (Ηθος δοκιμαζε)

55. Dê de volta o que recebeu (Λαβων αποδος)

56. Não abaixe os olhos a ninguém (Υφορω μηδενα)

57. Use sua habilidade (Τεχνη χρω)

58. Faça o que pretende fazer (Ο μελλεις, δος)

59. Honre um ato beneficente (Ευεργεςιας τιμα)

60. Não tenha inveja/ciúmes de ninguém (Φθονει μηδενι)

61. Esteja prevenido (Φυλακη προσεχε)

62. Elogie a esperança (Ελπιδα αινει)

63. Despreze um caluniador (Διαβολην μισει)

64. Obtenha posses legitimamente (Δικαιως κτω)

65. Honre quem é bom (Αγαθους τιμα)

66. Conheça o juiz (Κριτην γνωθι)

67. Seja mestre em banquetes nupciais OU Deixe o casamento prevalecer (Γαμους κρατει)

68. Reconheça a sorte (Τυχην νομιζε)

69. Evite uma fiança/penhor (Εγγυην φευγε)

70. Fale claramente (Αμλως διαλεγου)

71. Associe-se com seus iguais (Ομοιοις χρω)

72. Governe suas despesas (Δαπανων αρχου)

73. Seja feliz com o que tem (Κτωμενος ηδου)

74. Respeite um senso de vergonha (Αισχυνην σεβου)

75. Cumpra um favor (Χαριν εκτελει)

76. Ore por felicidade (Ευτυχιαν ευχου)

77. Afeiçoe-se à sorte (Τυχην στεργε)

78. Observe o que você ouviu (Ακουων ορα)

79. Trabalhe pelo que você pode possuir (Εργαζου κτητα)

80. Despreze a discórdia (Εριν μισει)

81. Deteste a desgraça (Ονειδς εχθαιρε)

82. Refreie a língua (Γλωτταν ισχε)

83. Mantenha-se longe da insolência (Υβριν αμυνου)

84. Faça julgamentos justos (Κρινε δικαια)

85. Use o que tem (Χρω χρημασιν)

86. Julgue incorruptivelmente (Αδωροδοκητος δικαζε)

87. Acuse [só] quem estiver presente (Αιτιω παροντα)

88. Diga quando sabe (Λεγε ειδως)

89. Não dependa da força (Βιας μη εχου)

90. Viva sem sofrimento (Αλυπως βιου)

91. Viva junto mansamente (Ομιλει πραως)

92. Termine uma corrida sem recuar (Περας επιτελει μη αποδειλιων)

93. Lide gentilmente com todos (Φιλοφρονει πασιν)

94. Não amaldiçoe seus filhos (Υιοις μη καταρω)

95. Guie sua esposa OU A mulher é o princípio (Γυναικος αρχε) 

96. Beneficie a si mesmo (Σεαυτον ευ ποιει)

97. Seja cortês (Ευπροσηγορος γινου)

98. Dê uma resposta oportuna (Αποκρινου εν καιρω)

99. Esforce-se com glória (Πονει μετ ευκλειας) 

100. Aja sem arrependimentos (Πραττε αμετανοητως)

101. Arrependa-se das faltas (Αμαρτανων μετανοει)

102. Controle o olho (Οφθαλμοθ κρατει)

103. Dê um conselho adequado (Βουλευου χρονω)

104. Aja rapidamente (Πραττε συντομως)

105. Guarde a amizade (Φιλιαν φυλαττε)

106. Seja grato (Ευγνωμων γινου)

107. Busque a harmonia (Ομονοιαν διωκε)

108. Guarde profundamente o que for de maior sigilo (Αρρητον κρυπτε)

109. Tema o poder/autoridade/governo (Το κρατουν φοβου)

110. Busque o que for proveitoso (Το συμφερον θηρω)

111. Aceite a medida devida (Καιρον προσδεχου)

112. Acabe com as inimizades (Εχθρας διαλυε)

113. Aceite a idade avançada (Γηρας προσδεχου)

114. Não se vanglorie de poder (Επι ρωμη μη καυχω)

115. Exercite [religiosamente] o silêncio (Ευφημιαν ασκει)

116. Evite inimizades (Απεχθειαν φευγε)

117. Adquira riquezas de forma justa (Πλουτει δικιως)

118. Não abandone a honra (Δοξαν μη λειπε)

119. Despreze o mal (Κακιαν μισει)

120. Encare o perigo prudentemente (Κινδυνευε φρονιμως)

121. Não se canse de aprender (Μανθανων μη καμνε)

122. Não pare de ser econômico (Φειδομενος μη λειπε)

123. Admire os oráculos (Χρησμους θαυμαζε)

124. Ame quem você cria/educa (Ους τρεφεις αγαπα)

125. Não se oponha a alguém ausente (Αποντι μη μαχου)

126. Respeite os mais velhos (Πρεσβυτερον αιδου)

127. Ensine os mais novos (Νεωτερον διδασκε)

128. Não confie em riquezas (Πλουτω απιστει)

129. Respeite a si mesmo (Σεαυτον αιδου)

130. Não comece a ser insolente OU Não seja abusivo com a autoridade (Μη αρχε υβριζειν)

131. Coroe/Honre seus ancestrais (Προγονους στεφανου)

132. Morra por sua pátria (Θνησκε υπερ πατριδος)

133. Não fique descontente com a vida (Τω βιω μη αχθου)

134. Não zombe dos mortos (Επι νεκρω μη γελα)

135. Divida o fardo dos desafortunados (Ατυχουντι συναχθου)

136. Gratifique sem prejudicar (Χαριζου αβλαβως)

137. Não se desespere por ninguém (Μη επι παντι λυπου)

138. Produza rotas nobres (Εξ ευγενων γεννα)

139. Não faça promessas a ninguém (Επαγγελου μηδενι)

140. Não faça mal aos mortos (Φθιμενους μη αδικει)

141. Seja próspero enquanto mortal (Ευ πασχε ως θνητος)

142. Não confie na sorte (Τυχη μη πιστευε)

143. Quando criança, seja bem-comportado (Παις ων κοσμιος ισθι)

144. Quando jovem, seja auto-disciplinado (ηβων εγκρατης)

145. Quando de meia idade, seja justo (μεσος δικαιος)

146. Quando idoso, seja sensível (πρεσβυτης ευλογος)

147. E alcance o final sem tristezas (τελευτων αλυπος)